top of page
pracovny pohovor 03.jpg
gdpr-uchadaci-o-zamestnanie

Informačná povinnosť
uchádzačov o zamestnanie
podľa článku 14

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOVEDOMIŤ

 

O skutočnosti, že spracovávame ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktoré ste nám neposkytli ako dotknutá osoba Vy priamo, ale pochádzajú od konkrétneho zdroja.

Účel spracovávania predstavuje dôvod, pre ktorý sa Vaše osobné údaje spracovávajú v našom informačnom systéme na presne stanovenom a určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods.
1 písm. a.) Nariadenia. Účel je konkrétne určený, oprávnený a výslovne uvedený, pričom pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Právo odvolať svoj súhlas ako dotknutá osoba máte kedykoľvek. Odvolanie súhlasu ale pri tom nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

bottom of page